Paginabegin

Algemene Leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Klimaat Cirkel V.O.F. ( Klimaat Cirkel ). Het adres van Klimaat Cirkel is Runnenbergweg 8 8171MC, te Vaassen met het KvK-nummer: 51675897.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Klimaat Cirkel. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klimaat Cirkel en de afnemer van de producten die Klimaat Cirkel levert (de Klant ).

Klimaat Cirkel heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en Klimaat Cirkel mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.

In deze voorwaarden worden de Klant en Klimaat Cirkel samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 - Begrippen

In deze voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

aanbod

 

een van Klimaat Cirkel afkomstig aanbod, offerte of voorstel;

dag

 

een kalenderdag;

schriftelijk

 

op schrift of per e-mail;

overeenkomst

 

iedere overeenkomst, schriftelijk geaccepteerd aanbod of getekende offerte strekkende tot de levering van de Producten door Klimaat Cirkel aan de Klant;

website

 

de website van Klimaat Cirkel.

Artikel 2 - Product

Klimaat Cirkel levert Verwarming's en klimaatbeheersing (het Product of de Producten ). Klimaat Cirkel zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website www.klimaat-cirkel.nl.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Elk aanbod van Klimaat Cirkel is vrijblijvend en kan door Klimaat Cirkel worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Als Klimaat Cirkel een aanbod doet, is dit 30 geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de klant duidelijk is wat haar rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod indien mogelijk opgenomen:
  1. de prijs, exclusief belastingen;
  2. een overzicht en specificatie van de producten;
  3. de beoogde datum van levering;
  4. de kosten van levering;
  5. de wijze van betaling;
  6. de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt; en
  7. welke handelingen nodig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
 5. Klimaat Cirkel kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.
 2. Je kunt bij ons je bestellingen via onze website, per e-mail of per telefoon plaatsen.
 3. Een Bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Klimaat Cirkel, tenzij anders is vermeld in de offerte.
 4. Indien een Bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal Klimaat Cirkel een alternatief aanbod doen. Een Bestelling wordt pas definitief na schriftelijke acceptatie dan wel afwijzing van het alternatieve aanbod.
 5. Klimaat Cirkel behoudt zich het recht voor om een Bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Periodieke bestellingen

 1. Voor periodieke bestellingen wordt schriftelijk vastgelegd welke hoeveelheden er van het Product met welke frequentie worden geleverd.
 2. Bij periodieke leveringen wordt de hoeveelheid te leveren Producten hetzelfde geacht als de voorgaande periode, tenzij de Klant "twee werkdagen mits het een voorraad product is, anders tien werkdagen" voor aflevering aangeeft welke hoeveelheid geleverd moet worden.
 3. Partijen kunnen een minimale en maximale afnameverplichting afspreken.

Artikel 6 - Aflevering en Transport

 1. Klimaat Cirkel en de Klant maken afspraken over de aflevering van het Product. De kosten voor aflevering worden duidelijk aangegeven op de offerte
 2. Klimaat Cirkel bepaalt de wijze van transport, na overleg met de Klant.
 3. Als de klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door Klimaat Cirkel voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de klant
 4. Levering zal plaatsvinden binnen twee dagen anders, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Levering vindt plaats op het moment dat een Bestelling in ontvangst is genomen door de Klant of werknemers van de Klant op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend .
 6. De Klant is ten alle tijden verplicht om het geleverde af te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
 7. Schade die is ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van Klimaat Cirkel
 8. Leveringstermijnen die door Klimaat Cirkel worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 9. Klimaat Cirkel mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

Artikel 7 - Contractduur

 1. De leveringsovereenkomst tussen de Klant en Klimaat Cirkel is voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van tien werkdagen.
 3. De ene Partij mag de leveringsovereenkomst direct opzeggen als de andere Partij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

Artikel 8 - Prijs

 1. Klimaat Cirkel mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht
 2. Als Klimaat Cirkel genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Klant het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Klant  heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. Alle door Klimaat Cirkel gecommuniceerde prijzen zijn in euro, exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
 4. Alle prijzen zijn inclusief verpakking, kosten voor vervoer, verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 - Betaling en incassokosten

 1. De Klant kan betalen met Ideal automatische incasso bankoverschrijving na ontvangst van een factuur  .
 2. Als de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 3. Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet dan de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Klimaat Cirkel. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.
 5. De volledige vordering van Leverancier op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
  2. de Klant failliet is of in surseance van betaling;
  3. de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Klimaat Cirkel geleverde Producten blijven eigendom van Klimaat Cirkel totdat de Klant haar betalingsverplichtingen, zoals overeengekomen in artikel 9 volledig is nagekomen.
 2. De klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van Klimaat Cirkel veilig te stellen
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Als Klimaat Cirkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Klimaat Cirkel

Artikel 11 - Controle en klachtenregeling

 1. Klimaat Cirkel levert het Product af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
 2. De Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Klimaat Cirkel mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant veertien dagen dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Klimaat Cirkel mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 4. De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 6. Als er sprake is van een gebrek zal Klimaat Cirkel naar eigen inzicht, het Product herstellen, vervangen, of de Klant schadeloosstellen, tenzij:
  1. de klant haar klacht niet op tijd kenbaar heeft gemaakt, zoals omschreven in dit artikel;
  2. de Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van Klimaat Cirkel;
  3. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;
  4. de Klant de producten niet op gebruikelijke wijze heeft opgeslagen;
  5. Klimaat Cirkel niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;
  6. de klant niet aan haar verplichtingen tegenover Klimaat Cirkel heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.
 7. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Klimaat Cirkel die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 12 - Retour

 1. De klant mag een (deel van) een Bestelling uitsluitend retourneren met instemming van Klimaat Cirkel. Na instemming zal Klimaat Cirkel de Klant de te volgen procedure mededelen.
 2. De klant verzorgt de retourzending voor haar eigen rekening en risico.
 3. Klimaat Cirkel zal na ontvangst van een retourzending de Producten direct controleren en het aankoopbedrag binnen tien dagen terugstorten als de Producten:
  1. niet zijn gebruikt;
  2. niet zijn beschadigd; en
  3. nog in de originele verpakking zitten.
 4. Door doorverkopen, verhuren of het anderszins in gebruik nemen of geven van de Producten vervalt het recht op retour.

Artikel 13 - Garantie

 1. Op alle Producten geeft Klimaat Cirkel een garantie van één jaar.
 2. Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 8 van het artikel "Controle en klachtenregeling". Daarnaast vervalt het recht op garantie als de Klant niet binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk de garantie heeft ingeroepen.
 3. Klimaat Cirkel heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Klimaat Cirkel garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
 2. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van Klimaat Cirkel worden aangemerkt.
 3. Klimaat Cirkel is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.
 4. Als Klimaat Cirkel toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €4500,00.
 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Klimaat Cirkel beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Klimaat Cirkel uitkeert.
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klimaat Cirkel.

Artikel 15 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Klimaat Cirkel is één jaar.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

 1. Klimaat Cirkel garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt Klimaat Cirkel alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 17 - Geheimhouding en privacy

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.
 2. Klimaat Cirkel zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als Klimaat Cirkel optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
 3. Partijen zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 - Ontbinding

Klimaat Cirkel heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. surseance van betaling wordt verleend;
 3. een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
 4. door executoriaal beslag wordt getroffen;
 5. door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
 6. onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 19 - Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Klimaat Cirkel kan geen beroep worden gedaan op door Klimaat Cirkel genoemde levertijden.
 2. Klimaat Cirkel kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Klimaat Cirkel zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Klimaat Cirkel het nagekomen deel factureren.

Artikel 20 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 22 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer xx.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Gelderland

Algemene Leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Klimaat Cirkel V.O.F. ( Klimaat Cirkel ). Het adres van Klimaat Cirkel is Runnenbergweg 8 8171MC, te Vaassen met het KvK-nummer: 51675897.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Klimaat Cirkel. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klimaat Cirkel en de afnemer van de producten die Klimaat Cirkel levert (de Klant ).

Klimaat Cirkel heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en Klimaat Cirkel mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.

In deze voorwaarden worden de Klant en Klimaat Cirkel samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 - Begrippen

In deze voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

aanbod

 

een van Klimaat Cirkel afkomstig aanbod, offerte of voorstel;

dag

 

een kalenderdag;

schriftelijk

 

op schrift of per e-mail;

overeenkomst

 

iedere overeenkomst, schriftelijk geaccepteerd aanbod of getekende offerte strekkende tot de levering van de Producten door Klimaat Cirkel aan de Klant;

website

 

de website van Klimaat Cirkel.

Artikel 2 - Product

Klimaat Cirkel levert Verwarming's en klimaatbeheersing (het Product of de Producten ). Klimaat Cirkel zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website www.klimaat-cirkel.nl.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Elk aanbod van Klimaat Cirkel is vrijblijvend en kan door Klimaat Cirkel worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Als Klimaat Cirkel een aanbod doet, is dit 30 geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de klant duidelijk is wat haar rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod indien mogelijk opgenomen:
  1. de prijs, exclusief belastingen;
  2. een overzicht en specificatie van de producten;
  3. de beoogde datum van levering;
  4. de kosten van levering;
  5. de wijze van betaling;
  6. de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt; en
  7. welke handelingen nodig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
 5. Klimaat Cirkel kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.
 2. Je kunt bij ons je bestellingen via onze website, per e-mail of per telefoon plaatsen.
 3. Een Bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Klimaat Cirkel, tenzij anders is vermeld in de offerte.
 4. Indien een Bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal Klimaat Cirkel een alternatief aanbod doen. Een Bestelling wordt pas definitief na schriftelijke acceptatie dan wel afwijzing van het alternatieve aanbod.
 5. Klimaat Cirkel behoudt zich het recht voor om een Bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Periodieke bestellingen

 1. Voor periodieke bestellingen wordt schriftelijk vastgelegd welke hoeveelheden er van het Product met welke frequentie worden geleverd.
 2. Bij periodieke leveringen wordt de hoeveelheid te leveren Producten hetzelfde geacht als de voorgaande periode, tenzij de Klant "twee werkdagen mits het een voorraad product is, anders tien werkdagen" voor aflevering aangeeft welke hoeveelheid geleverd moet worden.
 3. Partijen kunnen een minimale en maximale afnameverplichting afspreken.

Artikel 6 - Aflevering en Transport

 1. Klimaat Cirkel en de Klant maken afspraken over de aflevering van het Product. De kosten voor aflevering worden duidelijk aangegeven op de offerte
 2. Klimaat Cirkel bepaalt de wijze van transport, na overleg met de Klant.
 3. Als de klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door Klimaat Cirkel voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de klant
 4. Levering zal plaatsvinden binnen twee dagen anders, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Levering vindt plaats op het moment dat een Bestelling in ontvangst is genomen door de Klant of werknemers van de Klant op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend .
 6. De Klant is ten alle tijden verplicht om het geleverde af te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
 7. Schade die is ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van Klimaat Cirkel
 8. Leveringstermijnen die door Klimaat Cirkel worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 9. Klimaat Cirkel mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

Artikel 7 - Contractduur

 1. De leveringsovereenkomst tussen de Klant en Klimaat Cirkel is voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van tien werkdagen.
 3. De ene Partij mag de leveringsovereenkomst direct opzeggen als de andere Partij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

Artikel 8 - Prijs

 1. Klimaat Cirkel mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht
 2. Als Klimaat Cirkel genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Klant het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Klant  heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. Alle door Klimaat Cirkel gecommuniceerde prijzen zijn in euro, exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
 4. Alle prijzen zijn inclusief verpakking, kosten voor vervoer, verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 - Betaling en incassokosten

 1. De Klant kan betalen met Ideal automatische incasso bankoverschrijving na ontvangst van een factuur  .
 2. Als de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 3. Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet dan de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Klimaat Cirkel. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.
 5. De volledige vordering van Leverancier op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
  2. de Klant failliet is of in surseance van betaling;
  3. de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Klimaat Cirkel geleverde Producten blijven eigendom van Klimaat Cirkel totdat de Klant haar betalingsverplichtingen, zoals overeengekomen in artikel 9 volledig is nagekomen.
 2. De klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van Klimaat Cirkel veilig te stellen
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Als Klimaat Cirkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Klimaat Cirkel

Artikel 11 - Controle en klachtenregeling

 1. Klimaat Cirkel levert het Product af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
 2. De Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Klimaat Cirkel mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant veertien dagen dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Klimaat Cirkel mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 4. De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 6. Als er sprake is van een gebrek zal Klimaat Cirkel naar eigen inzicht, het Product herstellen, vervangen, of de Klant schadeloosstellen, tenzij:
  1. de klant haar klacht niet op tijd kenbaar heeft gemaakt, zoals omschreven in dit artikel;
  2. de Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van Klimaat Cirkel;
  3. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;
  4. de Klant de producten niet op gebruikelijke wijze heeft opgeslagen;
  5. Klimaat Cirkel niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;
  6. de klant niet aan haar verplichtingen tegenover Klimaat Cirkel heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.
 7. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Klimaat Cirkel die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 12 - Retour

 1. De klant mag een (deel van) een Bestelling uitsluitend retourneren met instemming van Klimaat Cirkel. Na instemming zal Klimaat Cirkel de Klant de te volgen procedure mededelen.
 2. De klant verzorgt de retourzending voor haar eigen rekening en risico.
 3. Klimaat Cirkel zal na ontvangst van een retourzending de Producten direct controleren en het aankoopbedrag binnen tien dagen terugstorten als de Producten:
  1. niet zijn gebruikt;
  2. niet zijn beschadigd; en
  3. nog in de originele verpakking zitten.
 4. Door doorverkopen, verhuren of het anderszins in gebruik nemen of geven van de Producten vervalt het recht op retour.

Artikel 13 - Garantie

 1. Op alle Producten geeft Klimaat Cirkel een garantie van één jaar.
 2. Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 8 van het artikel "Controle en klachtenregeling". Daarnaast vervalt het recht op garantie als de Klant niet binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk de garantie heeft ingeroepen.
 3. Klimaat Cirkel heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Klimaat Cirkel garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
 2. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van Klimaat Cirkel worden aangemerkt.
 3. Klimaat Cirkel is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.
 4. Als Klimaat Cirkel toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €4500,00.
 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Klimaat Cirkel beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Klimaat Cirkel uitkeert.
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klimaat Cirkel.

Artikel 15 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Klimaat Cirkel is één jaar.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

 1. Klimaat Cirkel garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt Klimaat Cirkel alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 17 - Geheimhouding en privacy

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.
 2. Klimaat Cirkel zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als Klimaat Cirkel optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
 3. Partijen zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 - Ontbinding

Klimaat Cirkel heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. surseance van betaling wordt verleend;
 3. een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
 4. door executoriaal beslag wordt getroffen;
 5. door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
 6. onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 19 - Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Klimaat Cirkel kan geen beroep worden gedaan op door Klimaat Cirkel genoemde levertijden.
 2. Klimaat Cirkel kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Klimaat Cirkel zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Klimaat Cirkel het nagekomen deel factureren.

Artikel 20 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 22 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer xx.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Gelderland